Tarieven

 • It oernachtsjen rint fan de moarns oant de folgjende dei 12.00 oere

 • Tarieven ynklusyf kemper of tinte, 1 - 4 persoanen 

 • Frij dûse 


Jo kinnet jo melde by behearder Frâns Boersma en as hy net oanwêzich is, dan sykje jo sels in gaadlik plakje dy't jo noflik fine. 

Oernachtsjen prizen
 • Kemper / kampearauto mei stream 

 • Tinte grut 

 • Tinte lyts 

 • Tinte mei stream 

 • Blokhut, 4-persoans

 • Wenboat, 4 persoans 

 • Kano 

 • Toeristebelêsting per persoan 

Priis

€ 15,-

€ 15,-

€ 10,-

€ 20,-

€ 40,- per nacht

€ 40,- per nacht

€  2,50 per oere

€  1,-

Kemping Hústernoard

Hústernoard 4

Aldwâld

Fryslân

Contactpersoon

Frans Boersma

06 - 532 219 51 

fransboersma@zonnet.nl

Website door Wisemice.nl

Voor je navigatie:

Nummer 4 staat verkeerd op de kaart van Google Maps, typ maar nummer 1 dan ben je 10 meter verwijderd van de oprit