Reservearje

Wannear jo op de bonnefooi delkomme en der is foldwaande plak dan is in reservearje net needsaaklik. 


Mar jo kinne fansels ek altyd in plak fan yn 't foar reservearje. 


Jo kinne it formulier hjirûnder ynfolje en jo krije binnen in dei berjocht of jo winske plak foar jo regele is. 

Reservearringsformulier
Ik wol graach it folgjende reservearje

Oantal persoanen 

Oankomst 

Fuortgean

Kemping Hústernoard

Hústernoard 4

Aldwâld

Fryslân

Contactpersoon

Frans Boersma

06 - 532 219 51 

fransboersma@zonnet.nl

Website door Wisemice.nl

Voor je navigatie:

Nummer 4 staat verkeerd op de kaart van Google Maps, typ maar nummer 1 dan ben je 10 meter verwijderd van de oprit