top of page

Boereblokhutten & Authentyke wenboat

Authentieke Kampeer woonboot

De 'SIERKAN' komt út it jier 1926 en is ea boud foar ferfier fan molkbussen fan de boeren út de omkriten fan Haarlem nei it súvelfabryk.

Yn de jierren dernei hat it ferskillende funksjes hân, mar no hat eigner Frâns der in wiere kampear-woonboat fan makke. (momenteel yn ferbou)


Der is plak foar 4 persoanen en jo kinne gesellich  yn it wengedeelte sitte  wylst jo oer it wetter úsjogge. Sliepe kin yn twa hutten mei elk in twapersoansbêd.


Yn de woonboot binne oanwêzich: 

  • kuolkast 

  • kookplaat  

  • wettersierder 

  • kofjesetapparaat (filterkofje) 

  • glêswurk 

  • stal- en kookpannen 

  • 4 x kessens 

  • 4 x dekbêden​


Yn de wenboat binne gjin; ûnderlekkens, dekbêdoertrekken en kessenslopen. Wannear jo foarôf reservearje kinne by ús linneguod hiere. 

De wenboat leit oan de steiger op ús kampeerterrein en jo kinne gebrûk meitsje fan it sanitairgebou op it terrein. 

bottom of page